والی دایکندی: از جریان ساخت سرک ( نیلی – قوناق) نظارت جدی صورت گیرد.

والی دایکندی: از جریان ساخت سرک ( نیلی – قوناق) نظارت جدی صورت گیرد.

هیأت تخنیکی که  حدود ده روز قبل به دستور خانم مرادی والی دایکندی به منظور بررسی ازکیفیت ساخت، سرک ( نیلی – قونانق)  توظیف شده بود، نتیجه گزارش شانرا در نشست  اداری روز دوشنبه  ارایه کردند. یافته های این هیأت  نشان میدهد، در حال حاضر شرکت های که مسئولیت ساخت سرک ( نیلی – قوناق) را به عهده دارند، در ساخت سرک مذکور به اندازه ی ۲۰ درصد هم  معیار های لازم را مطابق قرار داد شان رعایت نکرده اند وهمچنان  کار که تاهنوز از سوی این شرکت ها در ساخت این سرک صورت گرفته اند از هیچ نوع کیفیت  برخوردارنیستند.  خانم مرادی والی دایکندی براساس گزارش این هیأت،  به ریاست های خدمات تخنیکی و سکتوری، فوائید عامه دستور دادند  تا فهرست شرکت های که مسئولیت کار این سرک را به عهده دارند تهیه کرده و برای وی ارایه دهند و برای آنعده از شرکت های که مطابق قرار داد کاری شان عمل نمی کنند، هشدار بدهند که  برخورد جدی و قانونی خواهند کرد.

درباره نویسنده

194مطلب نوشته است .

تمام حقوق این سایت برای © 2018 روزگار ما. محفوظ است.