آرشیو موضوع : سیاست

صفحه ۱ از ۴۱۲۳۴

بازداشت اعضای داعش در کابل

بازداشت اعضای داعش در کابل
رﯾﺎﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﯾﮏ ﮔﺮﻭﻩ ۱۳ ﻧﻔﺮﯼ ﺩﺍﻋﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ . ﺍﯾﻦ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺸﺮ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ‏( ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ، ۱۳ﺟﺪﯼ / ﺩﯼ ‏) ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ' ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺣﻤﻼﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﯽ ' ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺎﺑﻞ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﮐﻨﺪ . ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﺎﻣﻼﻥ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ ﺳﻬﯿﻢ ... ادامه مطلب

انتقال داعش به افغانستان با امکانات ناتو

انتقال داعش به افغانستان با امکانات ناتو
 ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻭﯾﮋﻩ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺍﺯ ﻧﺎﺗﻮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﻠﯽﮐﻮﭘﺘﺮﻫﺎﯼ ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﻭ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ ‏( ﺩﺍﻋﺶ ‏) ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﯽﺩﻫﺪ، ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺁﻗﺎﯼ ﮐﺎﺑﻠﻮﻑ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺭﯾﺎﻧﻮﺳﺘﯽ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ : " ﻣﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺩﺍﻋﺶ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ . ﻣﺎ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ... ادامه مطلب

چرا دولت افغانستان به جنبش های خیابانی نه می گوید

چرا دولت افغانستان به جنبش های خیابانی نه می گوید
ﺧﺸﺖ ﺍﻭﻝ ﮔﺮ ﻧﻬﺪ ﻣﻌﻤﺎﺭ ﮐﺞ / ﺗﺎ ﺛﺮﯾﺎ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﮐﺞ ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ، ﻣﻌﺮﻑ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﯾﺎﺯﺩﻩ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۲۰۰۱ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﺘﺎﺑﺰﺩﻩ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎﯼ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﻦ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎﺩ . ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪﻩ ... ادامه مطلب

ﺟﺎﺩﻩﻫﺎﯼ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ

ﺟﺎﺩﻩﻫﺎﯼ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺩﺭ ﭘﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﯽ ﺗﻮﺳﻂ " ﺟﻨﺒﺶ ﺭﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ " ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎﯼ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ . ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﭘﻠﯿﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ﺳﺮﻃﺎﻥ / ﺗﯿﺮ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﮐﺎﻣﯿﻮﻥﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ... ادامه مطلب

سیاست خارجی غنی و کرزی و آینده‌ای در ابهام

سیاست خارجی غنی و کرزی و آینده‌ای در ابهام
بعد از پانزده سال حضور جامعه جهانی در افغانستان و قربانی شدن ده‌ها هزار افغان، هنوز افغانستان با ثبات نیست، جنگ با تروریسم ادامه دارد و طالبان هنوز جدی‌ترین تهدید امنیتی برای افغانستان است. سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، از نظر امنیتی و اقتصادی سخت‌ترین سال پس از سقوط طالبان بود. در این سال، نه تنها طالبان به جنگ ادامه دادند که ... ادامه مطلب

متن بیانیه استاد سروردانش در جلسه مشورتی حزب وحدت اسلامی افغانستان

متن بیانیه استاد سروردانش در جلسه مشورتی حزب وحدت اسلامی افغانستان
اشاره: متن بیانیه استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری جهت نشر در اختیار روزنامه قرار گرفته است. بخش اول بیانیه که بیشتر جنبه تعارفات معمول را داشته است، حذف شده است. بسم الله الرحمن الرحیم هر چند تصمیم داشتم امروز به تناسب این همایش، گزارش مفصل تری را در موضوعات گوناگون به شمول دستاوردهای حزب در طول این ... ادامه مطلب

پوپولیسم و سرخوردگی اجتماعی

پوپولیسم و سرخوردگی اجتماعی
*پوپولیسم در عرصه سیاسی‌ افغانستان  چه جایگاهی دارد؟ وقتی دموکراسی در جامعه‌ای مطرح می‌شود اما به ملزوماتی که دارد یعنی آگاهی مردم، ابراز شخصیت و ابراز نظر توجهی نمی‌شود، دموکراسی با پوپولیسم اشتباه گرفته شده و یکسان تلقی می‌شود.  *نقطه جدایی دموکراسی از پوپولیسم در کجاست؟ شما می‌توانید با تهییج احساسات، با استفاده از روش‌های غیر دموکراتیک ... ادامه مطلب

جنگ های شمال را جدی بگیریم

جنگ های شمال را جدی بگیریم
محمد سرور جوادی خبرها، تحلیل و تفسیرها، بیانات و اظهارات مقامات دولتی و فضای عمومی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را رصد کردم؛ اما بجز ناله و فریاد چند جوان در فیسبوک و برخی گزارش‌ها در رسانه‌های خارجی، دیگر رد چندانی ... ادامه مطلب

توافق شکننده‌ی صلح با حزب اسلامی

توافق شکننده‌ی صلح با حزب اسلامی
گلبدین حکمتیار رهبر فراری حزب اسلامی پس از نزدیک به دو دهه، برای نخستین‌بار روز شنبه در انظار عمومی ظاهر شد و در یک کنفرانس خبری از ولایت لغمان، اعلام کرد که سلاح را بر زمین می‌گذارد و به روند صلح می‌پیوندد. موافقت‌نامه‌ی صلح بین حکومت وحدت ملی و حزب اسلامی به‌رهبری آقای حکمتیار ماه‌ها قبل به امضا رسیده ... ادامه مطلب

عادی شدن کشتار و مرگ در افغانستان

عادی شدن کشتار و مرگ در افغانستان
بیش از سه دهه است که مرگ، خون و پولاد در زندگی افغانها خانه کرده و هر شب و روز، شاهد بخون غلطیدن ده ها انسان بی گناه این سرزمین می باشیم. درست باشلیک نخستین گلوله های رژیم کودتایی نورمحمد ترکی که برحیات حکومت داوود خان فرود آمد به عنوان نقطه آغاز تحولات ناتمام، ناقوس منحوس مرگ و کشتار ... ادامه مطلب
برچسب :
صفحه ۱ از ۴۱۲۳۴
تمام حقوق این سایت برای © 2018 روزگار ما. محفوظ است.